Statut

STATUT

Na osnovi določil Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011 in 21/2018 ZNOrg) je zbor članov Humanitarnega društva Enostavno pomagam na svoji seji, dne 25.05.2020, sprejel novo besedilo statuta, ki se glasi:

STATUT
Humanitarnega društva Enostavno pomagam

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Humanitarno društvo Enostavno pomagam (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki na področju humanitarnosti delujejo v dobro otrok in odraslih ali pa so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem.

2. člen
Ime društva je Humanitarno društvo Enostavno pomagam. Skrajšano ime je Društvo Enostavno pomagam.

Sedež društva je v Celju.

Logotip društva je moder napis enostavno pomagam v dveh vrsticah, ki vključuje tri zelene kroge različne velikosti in zelen podpisan napis humanitarno društvo.

Društvo uporablja štampiljko štirikotne oblike, ki vsebuje logotip društva.

3. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana v register društev.

Društvo deluje v Republiki Sloveniji.

Predsednik v okviru sprejetih sklepov organov društva in določil tega statuta, zastopa in predstavlja društvo samostojno in neomejeno. Listine društva (poslovno, finančno in drugo dokumentacijo) podpisuje predsednik društva.

Predsednik društva lahko pooblasti za opravljanje posameznih pravnih in drugih dejanj ali vrste dejanj ter za podpisovanje v okviru pooblastil tudi druge osebe.

4. člen
Društvo se lahko poveže v zvezo s sorodnimi društvi v Republiki Sloveniji, katerih namen je opravljanje človekoljubnih dejavnosti. Prav tako lahko društvo sodeluje z drugimi društvi in organizacijami v Republiki Sloveniji. Društvo lahko samostojno deluje ali pa se včlani v sorodne mednarodne ali tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

5. člen
Delo društva in njegovih organov je javno.

Svoje člane društvo obvešča:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 • preko elektronske pošte in spletne strani.

Širšo javnost društvo obvešča s propagiranjem svojih prireditev v javnih občilih in drugih oblikah obveščanje javnosti.

Za zagotavljanje javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva. Predsednik lahko pooblasti drugega člana za stike z javnostjo, ki odgovarja za resničnost in pravilnost navedenih podatkov.

NAMEN, CILJI IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA

6. člen
Namen in cilj društva je organiziranje in izvajanje humanitarnih, dobrodelnih in solidarnostnih projektov za pomoč bolnim, nemočnim ter invalidnim otrokom in mladini, pomoč osebam in družinam v socialnih in drugih stiskah po načelu humanosti, solidarnosti, sprejemanja drugačnosti in različnosti, zagotavljanja enakih možnosti za vse ne glede na njihove osebne okoliščine, socialne odgovornosti in pravičnosti.

7. člen
Dejavnost društva je:

 1. organiziranje in izvajanje humanitarnih, dobrodelnih in solidarnostnih projektov,
 2. organiziranje humanitarnih kulturnih, glasbenih, športnih in družabnih dogodkov z namenom pridobivanja sredstev za izvajanje ciljev društva,
 3. zbiranje donatorskih sredstev za izvajanje ciljev društva,
 4. organizira in izvaja letovanja socialno in materialno ogroženih otrok,
 5. organizira humanitarne projekte z namenom izboljšanja zdravstvene obravnave in terapije otrok,
 6. izvaja ali sodeluje pri izvajanju humanitarne pomoči državljanom ob naravnih nesrečah ali drugih večjih nesrečah ter v ta namen organizira solidarnostne in humanitarne akcije in skrbi za razdeljevanje pomoči,
 7. organizira, izvaja ali sodeluje na področju preventivnih programov za pomoč otrokom, mladini in odraslim,
 8. skrb za razvijanje humanitarne dejavnosti in miselnosti članov in občanov,
 9. sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se amatersko, strokovno ali znanstveno raziskovalno ukvarja s prostovoljnim in humanitarnim delom.

ČLANSTVO

8. člen
Članstvo v društvu je prostovoljno in redno.

Član društva lahko postane oseba državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 15 let, izjemoma je lahko redni član društva tudi oseba starejša od 7 let in mlajša od 15 let pod pogojem, da je hkrati član društva eden od njegovih zakonitih zastopnikov, ki mora pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.
Član predloži pisno izjavo predsedniku in se zaveže, da bo deloval v skladu s predpisi ter statutom društva in ostalimi sprejetimi pravili ter redno plačuje članarino.

O skladu v članstvo odloča predsednik v roku 10 dni od podane izjave.

Mladoletne člane pri upravljanju v društvu zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Za svoje delo v organih društva člani ne prejemajo plačila.

9. člen
Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

S prenehanjem članstva prenehajo vse pravice in dolžnosti člana društva.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če predsedniku pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana se črta v primeru, da ne poravna v članarine za tekoče leto, po predhodnem pisnem opominu.

O izključitvi člana iz društva odloča predsednik in poda pisno izjavo o izključitvi.

10. člen
Člani društva plačujejo članarino. Članarina se plačuje letno. Višino članarine in način plačevanja določi zbor članov.

11. člen
Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

12. člen
Dolžnosti članov so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi zbor članov,
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanja na ostale člane društva,
 • da varujejo ugled društva.

Članstvo se vodi v registru, ki ga vodi upravni odbor in se imenuje Knjiga članov.

ORGANI DRUŠTVA

13. člen
Kolektivni organi društva so:

 • zbor članov
 • izvršilni odbor

Funkcionarji društva so:

 • predsednik.
 • sekretar,
 • blagajnik.

Če član organa (velja za vse organe društva) z odstopno izjavo preneha delovati v organu društva, lahko občni zbor na njegovo mesto izvoli novega člana, ki nadaljuje njegov mandat.

ZBOR ČLANOV

14. člen
Zbor članov kolektivni organ društva, sestavljen iz vseh članov, ki sprejema najpomembnejše odločitve, vezane na dejavnosti društva.

15. člen
Zbor članov je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršilni odbor enkrat letno. Izredni zbor članov se skliče po potrebi. Skliče ga lahko predsednik ali večina članov izvršilnega odbora ter vsaj tretjina članov društva.

Izredni zbor članov lahko razpravlja samo o stvari, za katero je sklican. Izvršilni odbor mora sklicati izredni zbor članov najkasneje v roku 30 dni od dne, ko je sprejelo tako zadevo.

Sklic zbora članov mora biti objavljen z dnevnim redom, ki določa datum, kraj in uro, najmanj sedem dni pred dnem, za katerega je sklican.

16. člen
Zbor članov je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov z volilno pravico. Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za pol ure. Po preteku tega časa je zbor sklepčen, če je navzočih najmanj četrtina člana. Sklep se šteje za sprejet, če je zanj glasovala več kot polovica prisotnih članov. Glasovanje je praviloma tajno, razen, če zbor članov določi, da je javno.

17. člen
Zboru članov smejo prisostvovati vsi povabljeni, ki so neposredno ali posredno povezani z delovanjem društva, kot na primer predstavniki sorodnih organizacij in skupnosti, predstavniki državnih organov ali občani nasploh, vendar pa imajo pravico le do posvetovalnega glasu, ne morejo glasovati in odločati o zadevah, o katerih sklepa zbor članov.

18. člen
Zbor članov začne predsednik in ga vodi, dokler se ne izvoli delovno predsedstvo. Poleg tega izvoli še zapisnikarja in po potrebi volilno komisijo.

19. člen
Zbor članov opravlja naslednje naloge:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • razpravlja o delu in poročilih upravnega odbora ter sklepa o njih,
 • sprejema program dela društva,
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun,
 • voli in razrešuje predsednika in člane upravnega odbora,
 • odloča o višini članarine,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
 • odloča o drugih zahtevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,
 • sklepa o prenehanju društva

Ob delu zbora članov se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik ter zapisnikar. Sklepi zbora člana stopijo v veljavo takoj po sprejemu na zboru članov.

IZVRŠILNI ODBOR

20. člen
Izvršilni odbor društva je operativno izvršilni organ, ki ga sestavlja 5 članov društva, in sicer predsednik društva, podpredsednik društva, blagajnik in dva člana, ki ju predsednik imenuje po mandatarskem principu.
Izvoljen je za dobo 4 let. Možna je ponovna izvolitev.

Izvršilni odbor upravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve.

21. člen
Izvršilni odbor predstavlja društvo pri vključevanju društva v širši družbeni prostor, sodeluje z občinski upravnimi organi in z ustreznimi organizacijami ter drugimi nevladnimi humanitarnimi organizaciji, na način, kot je to določeno s pravil in drugimi splošnimi akti navedenih organizacij.

22. člen
Naloge in pristojnosti izvršilnega odbora:

 • sklicuje zbor članov in pripravlja poročilo ter predloge za obravnave na občnem zboru,
 • izvaja delovni program, ki ga sprejme občni zbor, njegove predloge in smernice,
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva,
 • pripravlja predloge aktov društva,
 • pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 • upravlja ter odloča o nakupu in prodaji nepremičnega ter premičnega premoženje društva,
 • ustanavlja in ukinja komisije društva,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov,
 • odloča o spremembi naslova sedeža.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

23. člen
Predsednik društva je istočasno predsednik upravnega odbora društva. Sekretar društva je istočasno namestnik predsednika upravnega odbora društva.

24. člen
Izvršilni odbor se sestane po potrebi in upravlja društvo v času med dvema zboroma članov po smernicah sprejetih na zboru članov.

25. člen
Seje izvršilnega odbora sklicuje predsednik, v času njegove odsotnosti pa podpredsednik društva. Izvršilni odbor je sklepčen, če je navzoča vsaj polovica članov. Odloča z večino glasov navzočih članov. Seje izvršilnega odbora so javne in se o njih vodi zapisnik, ki je na vpogled v prostorih društva.

PREDSEDNIK

26. člen
Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini, sklicuje skupščino in seje upravnega odbora, podpisuje akte in sklepe občnega zbora ter upravnega odbora in opravlja naloge, ki mu jih poveri občni zbor.
Predsednik društva je hkrati tudi zakoniti zastopnik društva.

27. člen
Naloge predsednika društva so:

 • skrbi za zakonito poslovanje,
 • vodi delo in seje izvršilnega odbora kot njegov predsednik,
 • pripravi operativni načrt dela za mandatno obdobje,
 • zastopa društvo v premoženjskih, pravnih in drugih poslih,
 • podpisuje finančno materialne listine,
 • je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta.

Predsednik društva je odgovoren za delovanje društva s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in izvršilnem odboru.

28. člen
Naloge sekretarja so:

 • nadomešča predsednika v odsotnosti,
 • vodi administrativno poslovanje,
 • vodi knjigo članov, hrani akte,
 • opravlja druge naloge po odredbi predsednika društva.

29. člen
Naloge blagajnika so:

 • vodi blagajno društva,
 • izvršuje gotovinska izplačila,
 • poravnava finančne obveznosti društva,
 • opravlja druge naloge po odredbi predsednika društva

FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

30. člen
Prihodki društva so:

 • letne članarine,
 • prispevki donatorjev,
 • javna sredstva,
 • darila in volila,
 • sredstva, ki jih društvo prejme za posebne namene na osnovi dogovorov in pogodb z donatorji in drugimi organizacijami,
 • dohodki iz naslova materialnih pravic in nepridobitne dejavnosti društva,
 • drugi viri.

31. člen
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

32. člen
Društvo lahko ima tudi donatorje in sponzorje. Ti so pravne ali fizične osebe, ki društvu pomagajo s finančnimi in materialnimi prispevki, ali pa kako drugače sodelujejo pri izvajanju dejavnosti društva.
Donatorji in sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja oziroma ima zgolj posvetovalni glas.

33. člen
Premoženje društva lahko sestavljajo:

 • denarna sredstva,
 • nepremičnine,
 • premično premoženje,
 • nepredmetna osnovna sredstva.

S premoženjem društva upravlja upravni odbor v okviru pooblastil in omejitev iz statuta ter v skladu z veljavnimi predpisi.

34. člen
Blagajnik društva vodi finančno in materialno poslovanje, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva in veljavnimi predpisi s tega področja. V ta namen društvo sprejme pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju v roku 6 mesecev od pričetka delovanja. Delo blagajnika je javno.

Društvo opravlja finančno materialno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi in predpisi, ki veljajo za društva. Društvo bo vodilo knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), preostale podatke pa bo zagotovilo z letnim popisom in ocenitvijo.

Specifična strokovna dela se lahko prenesejo izven društva (računovodstvo).

Nadzor nad pravilnostjo materialno finančnega poslovanje izvaja izvršilni odbor.

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik. Odredbodajalec je predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

PRENEHANJE DRUŠTVA

35. člen
Društvo preneha delovati:

 • po zakonu,
 • po volji članov,
 • s spojitvijo z drugimi društvi,
 • s stečajem,
 • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja.

O sklepu občnega zbora iz prve alineje tega člana mora zastopnik društva obvestiti pristojni upravni organ v roku 30 dni.

36. člen
Razpolaganje s premoženjem v primeru prenehanjem društva.

O prenehanju društva odloča zbor članov z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov z volilno pravico. Prenehanje se opravi po predpisanem postopku, izterjajo se vsi dolgovi in poravnajo obveznosti.

Po prenehanju društva ali spremembi namena društva se ostanek premoženja prenese na sorodno društvo, ki ga določi zbor članov s sklepom. Iz ostanka premoženja ne morejo člani zahtevati nikakršnih pravic.

Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo proračunu, preostanek premoženja se prenese na prevzemnika premoženja z dnem izbrisa društva iz registra društva.

PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen
Društvo ima sledeče akte:

 • statut društva,
 • pravilnike o notranji organizaciji društva, ki jih po potrebi sprejema izvršilni odbor društva,
 • ostale operativne akte društva, ki jih po potrebi sprejema izvršilni odbor društva.

38. člen
V skladu s tem statutom se lahko izdelajo podrobnejša navodila o delu društva, organov društva, pogojih članstva, aktivnostih članov in podobno.

39. člen
O zadevah, ki niso urejene s tem statutom, se uporabljajo neposredno določila zakona o društvih in ostalih predpisi, ki urejajo ali se nanašajo na delo društev.

40. člen
Statut je sprejel zbor članov društva in se uporablja od dneva sprejema, veljati pa začne, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z zakonom o društvih.

KRAJ IN DATUM:
Celje, 25.05.2020

PREDSEDNIK:
Milan Ninić